Vi bidrar till 13 av de 17 globala målen!

FNs 193 medlemsländer har enats om Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling, som innehåller 17 universella mål och 169 delmål med ambitionen att uppnå global ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren: att avskaffa extrem fattigdom; att minska ojämlikheter och orättvisor i världen; att lösa klimatkrisen.

Här nedan berättar vi på vilket sätt Hand in Hand bidrar till 13 av de 17 globala målen tillsammans med partnerorganisationerna Hand in Hand India, Hand in Hand Afghanistan, Hand in Hand Eastern Africa och Hand in Hand Zimbabwe.

 

Sustainable Development Goals_icons-01

Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former. Hand in Hand bidrar till detta mål genom sin effektiva fattigdomsbekämpningsmetod, nämligen att skapa försörjningsmöjligheter för fattiga och utsatta människor som därigenom får det ekonomisk bättre. Hittills har Hand i Hand bidragit till att 13,5 miljoner människor tagit sig ur fattigdomens negativa spiral.

Sustainable Development Goals_icons-02

Ingen hunger

Mål 2 handlar om att avskaffa hunger, uppnå trygg livsmedelsförsörjning, bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. Hand i Hand bidrar till detta mål genom att fattiga människor får det ekonomiskt bättre och kan därmed tillgodose sig själva och sina familjers näringsbehov. Dessutom, arbetar Hand in Hand med att stärka småbönders jordbruksproduktivitet genom ökad kunskap och färdigheter bl.a. genom att införa nya hållbara jordbruksmetoder.

Sustainable Development Goals_icons-03

Hälsa och välbefinnande

Mål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Hand in Hand bidrar indirekt till detta mål genom att fattiga människor får det ekonomiskt bättre och kan därmed investera i sin och sina familjers hälsa såsom sjukvård, läkemedel, mat, rent vatten, sanitet och hygien. Hand in Hand Sweden stödjer även Hand in Hand India hälsoprogram vars mål är att öka fattiga människors kunskap om hälsa och hygien och även kunna bistå med grundläggande hälsokontroller. Läs vidare om vårt hälsoprojekt i Indien >>

Sustainable Development Goals_icons-04

God utbildning för alla

Mål 4 handlar om att säkerställa rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Hand in Hand bidrar direkt till detta mål genom att erbjuda fattiga och marginaliserade kvinnor, män och ungdomar entreprenörskapsträning och yrkesutbildning. Dessutom, genom att fattiga och marginaliserade människor får det ekonomiskt bättre har de möjlighet att skicka sina barn till skolan. Hand in Hand Indien har även en särskild insats som handlar om att öka barns skolgång och kvalité på utbildningen, genom specifika läxläsningscentrum och internatskolor. Läs mer om våra projekt i verksamhetsländerna >>

Sustainable Development Goals_icons-05

Jämställdhet

Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Hand in Hand bidrar direkt till detta mål genom att framförallt fokusera på kvinnor så att de får en förbättrad ekonomiskt inkomst. De kvinnliga medlemmarna vittnar om att de har lärt sig mer om sina rättigheter, och att de har fått en ökad självkänsla och självförtroende att våga göra sin röst hörd i familjen och i samhället. Så småningom resulterar detta i förbättrad jämställdhet på samhällsnivå genom att fler kvinnor får mod och styrka att kräva sina rättigheter som medborgare och vara mer aktiv i viktiga samhällsbeslut. För att uppnå jämställdhet måste även män inkluderas i processen, därmed involveras män i hög grad i Hand in Hands träning och aktiviteter. Läs mer om hur vårt arbete bidrar till ökad jämställdhet >>

Sustainable Development Goals_icons-06

Rent vatten och sanitet

Mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitetsförvaltning för alla. De flesta som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Hand in Hand bidrar indirekt till detta mål genom att fattiga människor får det ekonomiskt bättre och kan därmed få tillgång till säkert dricksvatten och bättre sanitet. Hand in Hand India har dessutom särskilda insatser inom detta område, genom att installera olika vattenreningstekniker som en del av byprojekten och genom att erbjuda små lån till enskilda hushåll för att installera en toalett.

Sustainable Development Goals_icons-08

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning för alla. Hand in Hand bidrar direkt till detta mål genom sin unika entreprenörskapsmodell där fattiga människor får grundläggande kunskap och redskap för att starta hållbara företag. Med tiden påverkas samhället i stort då det blir en förbättrad ekonomisk tillväxt till följd av de ökade ekonomiska aktiviteterna. Vår fokus på fattiga människor innebär att tillväxten blir allomfattande och därmed minskar inkomstskillnaderna i samhället. Läs om vårt specialprojekt för ungdomar i Kenya >>

Sustainable Development Goals_icons-10

Minskad ojämlikhet

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Hand in Hand bidrar direkt till detta mål genom att se till att fattiga och marginaliserade människor får det ekonomiskt och socialt bättre och därmed kan klyftorna minska mellan individer och olika grupper (baserat bl.a. på kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status). Genom att fattiga människor får det ekonomiskt bättre får de mer mod och styrka att kräva sina rättigheter som medborgare och vara mer delaktiga i viktiga samhällsbeslut. Vi arbetar även med att öka fattiga människors medvetenheten kring grundläggande rättigheter för att försöka få en mer rättvis fördelning av resurser, så som exempelvis tillgång till rent vatten.

Sustainable Development Goals_icons-11

Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Hand in Hand India och Hand in Hand Eastern Africa bidrar direkt till detta mål genom sitt byprogram som består av en integrerad och hållbar utveckling av byar. Målet är så småningom att byarna ska bli självförsörjande och kunna lösa viktiga lokala frågor som rör fattigdom, demokrati, utbildning, hälsa och miljö, vilket resulterar i en hållbar samhällsutveckling.

Sustainable Development Goals_icons-12

Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions och produktionsmönster. Hand in Hand bidrar till detta mål genom att utbilda medlemmarna i effektiv användning av resurser och ta hänsyn till ekosystemet. Hand in Hand Easten Africa och Hand in Hand India utbildar jordbrukare att ha ett integrerat miljötänk i sin produktion, så som ’Agroforestry’ metoder och effektiva och miljövänliga bevattningssystem.

Sustainable Development Goals_icons-13

Bekämpa klimatförändringar

Mål 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Hand in Hand bidrar till detta mål genom att fokusera på att skapa ’gröna’ företag, d.v.s. miljömässigt hållbara och klimatvänliga företag. Att främja gröna företag är avgörande för att skapa hållbar försörjning, och är därför en integrerande del i våra program och projekt. Det görs genom att erbjuda utbildning i hur man startar och driver miljövänliga företag som både skapar arbetstillfällen och skyddar miljön. Hand in Hand India har även en särskilt miljöinsats där avfallshantering ingår samt att öka medlemmars medvetenhet kring sunda ekologiska principer i det dagliga livet.

Sustainable Development Goals_icons-15

Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 handlar bland annat om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Hand in Hand bidrar direkt till detta mål genom att trädplantering integreras i vissa projekt. Hand in Hand Eastern Africa har även en särskild insats inom bi-odling som främjar den biologiska mångfalden.

Sustainable Development Goals_icons-17

Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 handlar om att stärka och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling och för att säkerställa agendans genomförande av alla de 17 globala målen. Hand in Hand Sweden bidrar direkt till detta mål genom sitt partnerskap med de lokala partnerorganisationerna i Indien, Afghanistan, Kenya och Zimbabwe, till vilka vi tillhandahåller finansiella medel, kapacitetsutveckling, projekt/program stöd, samt kvalitetssäkring. Hand in Hand främjar strategiskt partnerskap med aktörer från både den offentliga och privata sektorn för att komplettera och effektivisera vårt arbete. Våra partnerorganisationer arbetar med regeringar på både nationell, regional och lokal nivå för att säkerställa långsiktig hållbarhet, samt med den privata sektorn för att främja kunskapsöverföring och finansiella resurser.

<< Tillbaka till översiktsbild